A+ A A-

PRIMĂRIA ROMAN ANGAJEAZĂ !

PRIMĂRIA ROMAN ANGAJEAZĂ !

 

poza deschidere stire primaria roman angajeazaPrimăria Municipiului Roman organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de „infirmieră” la Creșa Roman.

Condiții specifice: studii medii sau gimnaziale, curs de infirmiere organizat de OAMGMMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați.

Dosarele se depun la Primăria Roman, camera 21, până la data de 6 noiembrie, anul curent.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice, în data de 4 decembrie, anul curent, și un interviu, în data de 8 decembrie, anul curent.

Cine poate participa la concurs?

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;poza interior stire primaria roman angajeaza

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conținutul dosarului pentru înscrierea la concurs se găsește la Primăria Roman.

Vlăduț Clapa

Copyright © 2013-2017 Pleiade 2012 Roman. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere parțială sau integrală a conținutului acestui site se pedepsește conform legilor în vigoare.